• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every person's position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
shakenbake19
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Awards About

  • wordpress Biareview.com - Your View Your Choice thành lập doanh nghiệp trọn gói tư vấn luật trung tâm đào tạo kế toán dịch vụ kế toánnguyện bán thân làm nô lệ.
    Trung tuần tháng mười hai, toàn bộ bắc Tây đại lục cơ bản đã bình định xong. Mặc dù thỉnh thoảng còn có một vài nhân sĩ tập hợp thế lực hô hào cứu quốc, nhưng trước mặt những sư đoàn Trung Hoa cường đại, thế lực nào cũng chỉ có nước bị đồ sát tiêu diệt tận gốc. Mười lăm ức dân cư nhân tộc ở bắc Tây đại lục đã chuyển thành dân nước thuộc địa của Trung Hoa gia tộc. Lúc này Đoạn Vân bắt đầu tuyên bố sự thống trị thực dân của gia tộc tại vài quốc gia ở bắc Tây đại lục. Mặc dù nói thống trị thực dân là việc không nhân đạo, nhưng không nhân đạo thì sao chứ? Ai bảo ta có thực l
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Back
Top Bottom