• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every person's position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
Room101
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Awards About

  • review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán ark không nhịn được, hỏi lại 1 lần nữa.
    Đỗ Duy vẻ mặt xúc động đáp: "Chuyện là như thế này, sư tôn vốn định mang ta vào Băng Phong sâm lâm để cho ta được mở mang kiến thức, học hỏi kinh nghiệm. Không ngờ nơi đó lại hiểm ác đến như vậy, chúng ta bất ngờ bị bọn Băng Tuyết Ma Lang... không, có thể là Lang Vưong. Đúng,chính là Lang Vương vây công. Sư tôn lập tức đại triển thần uy kích tử mấy tên Lang Vương. Vừa đến biên giới phía bắc sâm lâm, lại đụng độ Tà Diện Chu Hậu. Sư tôn cuối cùng ma lực hao kiệt, cùng với Chu Hậu đồng quy vu tận."
    "Ngươi nói... Sư tôn!" -Clark bổng dưng cảm thấy cách xưn
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top Bottom