• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every person's position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
T
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Awards About

  • wordpress Biareview.com - Your View Your Choice thành lập doanh nghiệp trọn gói tư vấn luật trung tâm đào tạo kế toán dịch vụ kế toán, đầu Bát Kì Đại Xà lại lựa chọn quay ra đầu hàng. Điều này làm cho Đoạn Vân rất hoài nghi về trí tuệ của đầu Bát Kì Đại Xà, chẳng phải ngươi cứ đem toàn bộ Tây hải đầu hàng ngay từ đầu có phải là tốt hơn cho ngươi không? Đằng này ngươi bỏ chạy lấy mạng, xong rồi quay lại đầu hàng, ngươi bây giờ trắng tay mang hưa tới nơi. Đối mặt với tình huống như vậy, Đoạn Vân chỉ có nước lắc đầu bất lực!
    Ai bảo Trung Hoa to lớn làm gì, thôi thì thu phục cái đã. Các ngươi đã nguyện ý làm bù nhìn, vậy ta cho các ngươi toại nguyện làm quân bù nhìn.
    Trước tiên phải giới thiệu một chút về tình hình ở Tây đại lục. Cả
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Back
Top Bottom