• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every persons position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
Sob
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Awards About

  • review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán hư vậy, làm sao còn do dự? Lập tức rút vũ khí ra hướng về hai gã kị sĩ xông đến.
    Bởi vì đây là phương bắc gần với Băng Phong sâm lâm, có rất nhiều dong binh lớn nhỏ lui tới, người rất phức tạp. Thường thường dong binh một lời không nói đã rút đao thương đánh nhau, cho nên dân chúng nơi này hiếu chiến hơn so với phía nam. Ngày trước, mắt thấy có đám dong binh nào không hợp mắt liền đánh nhau, việc này đã trở thành thói quen, bây giờ nhìn thấy trưởng quan như vậy còn nghĩ ngợi gì nữa? Cho rằng hai gã thần thánh kị sĩ này chỉ là dong binh hung hãn, tất cả liền xông đến đánh.
    Hai gã ngũ cấp kị s
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top Bottom