• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every person's position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
P
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Awards About

  • review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán mặt âm trầm giục ngựa đi lên, tức giận nhìn gã tam cấp kị sĩ nho nhỏ này: "Đúng thế!"
    "Đại nhân!" Thủ bị thể hiện ra sự tôn trọng, vẫn tiếp tục dùng thanh âm rất lớn để nói: " Theo quân lệnh của thủ bị quân! Địa phương sáu trăm bộ phía trước đã thạm thời trở thành cấm khu quân sự! Vừa rồi, có hai gã phỉ đồ giả mạo thân phận thần thánh kị sĩ, xông vào cấm khu đả thương ba mươi sáu thủ bị quân, trong đó có mười lăm người trọng thương! Ta vâng lệnh bắt giữ hai kẻ này. Bây giờ đã có thần thánh kị sĩ đoàn ở đây, vậy ta giao hai gã phỉ đồ này cho các vị xử lí! Ta vốn biết thần thánh kị sĩ đoàn của
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top Bottom