• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every person's position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
N
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Awards About

  • review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán gã này rất cao cường!
    Hussein đặt tay lên chuôi đao, mắt lộ ra sát khí. Nếu đối phương đã phát hiện ra mình, vậy không thể khác được là động thủ liều mạng, tốt nhất giết hết không để lại người sống!
    Ngựa của đoàn người vốn là giống cấp thấp, nếu tiếp tục đi tốc độ dám chắc không bằng được truy binh phía sau, lập tức Đỗ Duy cùng Hussein trao đổi một ánh mắt, dứt khoát dừng ngựa lại ở bên đường, cười lạnh âm thầm thủ thế chờ đợi. Bên mình có một thánh kị sĩ cùng một Medusa nữ vương áp trận, mà Đỗ Duy cùng Gageu cũng không phải là yếu, đối phương nếu nghĩ đến bắt người, sợ là đã va phải sắt rồi
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top Bottom