• This is a political forum that is non-biased/non-partisan and treats every person's position on topics equally. This debate forum is not aligned to any political party. In today's politics, many ideas are split between and even within all the political parties. Often we find ourselves agreeing on one platform but some topics break our mold. We are here to discuss them in a civil political debate. If this is your first visit to our political forums, be sure to check out the RULES. Registering for debate politics is necessary before posting. Register today to participate - it's free!
B
Reaction score
1

Profile posts Latest activity Postings Awards About

  • review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán út hổ thẹn, chính lúc đang muốn nói, thì người của Listeria cười nói: "Hầu tước phu nhân nói rồi, Đỗ Duy thiếu gia ngàn vạn lần xin đừng từ chối. Nếu như từ chối trả về, tôi cũng không dễ ăn nói, mà còn khiến cho Hầu tước phu nhân thương tâm, phu nhân thân thể vừa mới khá hơn, còn không được phép đi lại, đợi thân thể tốt rồi, nhất định sẽ tự mình tới bái hội thiếu gia."
    Dừng một chút, gã nói thêm: " Phu nhân còn nói Đỗ Duy thiếu gia tuổi trẻ, tất sẽ hiếu kì trước những thứ mới lạ. Dù gia tộc Listeria chúng ta không có, vẫn có thể dùng thương đội hàng hải kiếm không dừng. Sau này Đỗ Duy thiếu
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Back
Top Bottom